« اگه بچه پولدار نیستین ! | Main | مستندی درباره قران و اسلام »

یک موجود زشت جذاب

اگر وال-ئی را دوست دارم به این خاطر است که با کمترین دیالوگ می‌توانی با یک رباط ارتباط برقرار کنی.

به این دلیل که موسیقی کار ده صفحه دیالوگ را می‌کند.

wall-e by PIXAR

به خاطر این هست که تکنیک پیکساری‌ها به جایی رسیده که بعد از حیوان، ماشین و آدم‌آهنی با چند قطعه آهن در یک رباط و حتی یک لایه سفید و یک جفت نور سبز، حس عاشقی و تنهایی و زندگی ماشینی را نشان می‌دهند.

اگر وال-‌ئی را دوست دارم به این دلیل هست که یادم می‌اندازد چقدر توی زندگی گیر کرده‌ایم؛ فقط شکلش با روش احمقانه و گردابی که آدم‌های چاق این کارتون می‌گذرانند، فرق می‌کند.

Comments (4)

منم کاملا با آزاده موافقم خواستم بنویسم دیدم قبلا نظرم رو عینا نوشته!

دوستش دارم وقتی پشت اون سنگ پودر شده می لرزه و اون فیلم قدیمی رو می بینه... !ا

AZADEH:

وال-‌ئی عالیه آدم باورش نمیشه با یه آدم آهنی بشه به این خوبی حس رو به تماشاچی منتقل کرد,خجالتش ,خواب آلودگیش,ترسش از له شدن سوسکش و عشقش به ایوا... از خیلی از بازیگرها بهتر حس رو منتقل میکرد!و از خیلی از آدم ها باوجدان تر بود هم توی کارش هم توی عشقش

هنوز ندیدمش. اما حتما خواهم دید. اینجا شناختمش. پس بسیار سپاسگزارم.
سری هم به ما بزنید که حضورتان غنیمتی است.
سبز باشید و آفتابی

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)