« لایحه چندهمسری | Main | یک موجود زشت جذاب »

اگه بچه پولدار نیستین !

این مسابقه بیش از آنکه برای عکاسی باشد، راهی برای خالی و سبک کردن انباری‌هایی است که فایده‌ای به کسی نمی‌رسانند و فقط جا و فضا گرفته‌اند.

Comments (2)

saye:

آخر نفهمیدم چه جوری از شر خرت و پرتهام راحت شم .

در حال سبک سنگین کردن اوضاع برای شرکت در این طرح هستیم.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)