« /// | Main | اگه بچه پولدار نیستین ! »

لایحه چندهمسری

طبق قانونی که هیچ‌وقت مطرح و تصویب نشده بود، سه نفر از پنج دوست نزدیک پدرم، دو تا سه زن دارند؛ بماند صیغه‌ای یا دائم. مهم این هست که همسران اول این مردها موضوع را می‌دانند و دم برنمی‌آورند.

زنی که می‌داند، شوهرش با زن دیگری در ارتباط هست، به صورت شرعی یا غیرشرعی و هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد، چقدر از این لایحه‌ای که همین روزها قرار است تصویب شود، ابا دارد؟

برای همین است که من بیش از اینکه نگران قانونی شدن موضوع چند زنه شدن مردان ایرانی باشم، نگران همان زن‌هایی هستم که از ترس از دست دادن زندگی مشترک و سقف روی سرشان، حق خود نمی‌دانستند در مورد چیزی که به نظرشان تعریف درست ازدواج بوده، اعتراضی بکنند.

حالا بعد از رای مثبت نمایندگان چندزنه مجلس ( به گفته پروین اردلان) چقدر حق خود می‌دانند که تعریف درستی از زندگی مشترکشان داشته باشند؟

شاهین نجفی و گروه تپش 2012
ما آخر خطیمComments (2)

روبروی بیداریمان

آنقدر دیوار کشیده اند

که
به خواب هایمان

پناه میبریم

الاله شكوهي:

خوشحالم كه به اينجا سر زدم.بنظر مي رسه نظرات مشترك زيادي داريم.من هم از اين دست خانوم ها زياد ديدم و اتفاقا دارم فكر مي كنم اين لايحه اصلا براي چيه و منظورش چيه؟انگار همه چي داره به نفع مردا تموم مي شه.دلم نمي خواد ساكت بمونمم مي فهمي چي مي گم؟

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

فهرست