« من و الاغ | Main | باز هم عکس بدون عکاس »

کاوه و جایزه اش ...

بالاخره برگزیدگان یا برندگان جایزه سالانه عکاسی مطبوعاتی کاوه مشخص شدند...

خوشحالم که منصور با عکس تکان دهنده اش از ماجرای 22 خرداد و تجمع زنان...جلو رفت... چون مطمئن بودم در هیچ نوع مسابقه دولتی امکان نداشت این عکس حتی بررسی شود .
شاید نامردی باشد بگویم، بیشتر به این دلیل خوشحالم که این عکس به نوعی یادگار تلخی است از آن روز وحشی و بخش گویای ماجرای خشونت بر زنان . این عکس در کنار عکس های آرش ... تکمیل کننده آن روز سیاه بودند ...

اما ... وقتی خوب نگاه می کنم..می بینم ..امسال اتفاق های خوبی در این برنامه سالانه افتاده... مجموعه عکس های تکان دهنده ای بالا آمده اند و تعداد عکس های تکراری واقعا کمتر شده اند.

. .. احساس می کنم امسال عکس ها بومی تر شده اند. از نام های همیشه ثابت کمتر خبری هست و گویا راه آرام آرام برای جدید ها بازتر می شود.

سال پیش ...چیزکی نوشته بودم در مورد این جایزه و همینطور دوسالانه.... اینکه انگار نگاه داوران کم کم تبدیل به روندی می شود که برای عکاس ها راه را تعیین می کند. این موضوع امسال به نظر کمرنگ تر شده...

امسال نیروی جوان و شاداب و نگاه زیرک در عکس ها مشهود تر است...انگار بعضی جاها عکاس ها با لجبازی و یک دندگی عکس شان را گرفته اند...گویا... باید این عکس را می گرفتند...برای اینکه بماند ، نه به این دلیل که باید برود در نمایشگاه های خارجی و ... بشود پای ثابت گالری ها...

این دو مجموعه(1 و 2) را بی نهایت دوست دارم... .. شاید به این دلیل که حضور عکاس اصلا محسوس نیست...

این دو مجموعه عکس ... آنقدر داستانی و گویاست که بدون کلام و حتی اسمی ، زمان زیادی نگه ات می دارند

Comments (6)

درود و خسته نباشيد .
تبريک به منصور خان و شما

موفق باشيد.

Bahareh Kianmehr:

Dear Azadeh,
I soppuse u wrote something about Mrs. Sharareh Shah hoseini as an artist and dancer.
May u give me some more information about her. any tel No, Email Ad, Address.I want to contribute in her classes eagerly.
Lokking forward to hear from u.
Thanks,
B. Kianmehr

Bahareh Kianmehr:

Dear Azadeh,
I soppuse u wrote something about Mrs. Sharareh Shah hoseini as an artist and dancer.
May u give me some more information about her. any tel No, Email Ad, Address.I want to contribute in her classes eagerly.
Lokking forward to hear from u.
Thanks,
B. Kianmehr

congratulations

از دیدن عکس ها دلم درد گرفت اما خوشحالم که این جنایت ها مستند می شود

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)