« کاوه و جایزه اش ... | Main | زیبایی کلاسیک و نوستالژی کلونی وار »

باز هم عکس بدون عکاس

می دانستیم ..مورد یکی دو ماه پیش در مورد چاپ بی اجازه عکسی با زیرنویس غلط در شرق ... آخری نبود..

همه می دانستیم.
شاید این بار آرش که دیگر زخم خورده حرفه ای این نوع ماجرا هاست ... بتواند کاری بکند...

هیچ کس مطمتن نیست که با این همه اعتراض ، تغییری اتفاق بیفتد...

Comments (2)

salam dekor new mobarak inchand vaght harchi sar mizadam safhe baz nemishod begoo ghaziye chi boode!!!

سلام ادامه بده خوبه
به منم یه سر بزن

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)