« برگ های زرد | Main | زرشکی جیغ اینجا پایدار نیست بابا »

تلویزیون نداری و کتاب داری

یک بار قاصدکمان می گفت :تلویزیون که نباشد مفهوم کتاب را می فهمی.

کتاب و سینما


حالا دورو برم پر شده از مجله و کتاب و دلم لک می زند شب ها زودتر برسم خانه ای که تلویزیونش سوخته تا بتوانم قورت دهم کلمات را .در طول روز هم وقت اگر پیدا بکنم خوراک مقابل تلویزیون خاموش را کنار می گذارم !

آی.... گفته بودی رفیق که دیفینتلی، تا تجربه نکنی نمی فهمی طعم خواندن را !

... آدروایز نگفتی با کمبود فیلم روحت چه می کنی؟
سینمای نزدیک خانه را هم که دارند بازسازی می کنند حالا حالا ها !

Comments (1)

ما جیگر شوما را بریم دفنتلی...
بی کاغذ؛ بی فیلم، بی کتاب، بی تعارف...
در ضمن من چشم به راهم که بیای پیشم.
مخلصاتم

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)