« داستان آدم های دوست داشتنی | Main | تلویزیون نداری و کتاب داری »

برگ های زرد

 

اول مهر... بوی برگ های زرد خیس... نم باران و غروب نارنجی...

و امسال بوی ربنا ...