« نمی روم | Main | داستان آدم های دوست داشتنی »

؟؟

وقتی نمی توانم هیچ چیزی در مورد شرق بگویم..ترجیح می دهم خفه بمانم... در مورد نامه و خاطره و ... هم همینطور... تاسف ما چه فایده دارد؟

Comments (1)

yada:

سلام
خیلی از وبلاگتون خوشم اومد.

کمی از تنهایی در اومدم.

و بعد بیشتر از همیشه تنها شدم!

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)