« دم را غنیمت است رفیق ... | Main | هواپیماهایی که سقوط شان طبیعی است »

خاموش! كه اين حجاب ز گفتار مي رسد

برای پرستو ...

 


Raning _car window_ belgium

 

 - کاش کيلومتر شمار داشتيم . به من بود اختراعش می کردم . کيلومتر شماری که به پای دو همپا بسته می شد و گز کردن هايشان را ثبت می کرد.آخر آدم اگر در همراهش آرامشی احساس نکند با او گز نمی کند .دوست را من يکی هميشه با قدم زدن پيدا کرده ام. دوست . کسی که تو را مثل خودت دوست می دارد و تو او را مثل خودش . نه؟

- نه...؟چی؟
- هيچی..بگذريم...