« تصویر سال کارش را شروع کرد | Main | تقسیم پیرو کیارا »

یک آگهی ... برای خبرنگار

به خبرنگار یا روزنامه نگار حوزه اجتماعی و جوانان که بتواند راحت و خودمانی بنویسد ... خوش قول باشد و مسوولیت شناس... با حقوق مکفی نیاز است... به خدا بارها و بارها گشته اند دوستان و توی ذوقشان خورده ..نه به خاطر نوع کار..به دلیل بدقولی و حرف های بی عمل . اگر کسی را می شناسید که دنبال کار است اما سروقت بیدار می شود و سرقول و قرارش هم هست ، لطفا اطلاع دهید. کسی که نوشتن و تهیه گزارش برایش از روی مود بودن و حس داشتن ، مهم تر باشد... و البته پوست کلفت برای انتقاد و پیشنهاد...