« عربستان ازدوربين رضا دقتی | Main | یک آگهی ... برای خبرنگار »

تصویر سال کارش را شروع کرد

تصویر سال آماده است تا آثار کسانی را که می خواهند به مجله و چهارمین جشن تصویر سال ارائه دهند ، جمع آوری کند.برای این کار تا 10 مرداد فرصت هست تا کارها در بخش های گرافیک ، کاریکاتور و عکس در یک سی دی و با کیفیت مناسب چاپ ارایه شوند. جشنواره تصویر هنرمند هم مثل چند سال گذشته ادامه دارد و مثل سابق فیلم هایی که به یک هنرمند یا حتی پشت صحنه فیلم اختصاص دارد ، می تواند شرکت کند. خوبی این جشن این است که داوری وجود ندارد و هر کسی خودش بهترین کار سال اش را انتخاب می کند. به هر حال از 20 تیر تا 10 مرداد فرصت هست تا بهترین کارتان را انتخاب کنید و به دفتر مجله تصویر سال بفرستید.