« یک کار جدید در 66 سال پیش | Main | زنان در ميدان هفت تير »

مريم برای ایرانی ها يا آمريکايي ها؟

فيلم مريم غير از بخش های مستندش در مورد  انقلاب ایران  در حد يک تمرين ساده دانشگاهی است که در شرايط مختلف  اعصابتان را هم به هم می ريزد.شخصيت پردازی ها آنقدر ضعيف هست که موضوع  را تحت الشعاع قرار می دهد.

ماجرا از ديد يک دختر ايرانی روايت می شود که در آمريکا با پدرومادرش زندگی می کند.از ديد او که در خانواده ايرانی بزرگ شده ،رفتارهای پسرعموی ضدآمريکايي اش منطقی  ندارد. اوج فيۀممربوط است به  گروگان  گيری و حمله به سفارت آمريکا در تهران که به فشارهايي اشاره می کند  که آن روزها ايرانيان مقيم آمريکا در اثر آن کشيده بودند. فيلم سه سال قبل از خانه ای از شن و مه ساخته شده و شهره آغداشلو همان نقش نادی را با شکل و شمائل بد و مصنوعی بازی می کند.  بازيگر ايرانی هم فراوان است در اين فيلم اما حضورشان آزارتان می دهد آنقدر که مصنوعی اند .

An Iranian-born teenager living in suburban New Jersey thinks of herself as simply an American until anti-Iranian sentiment erupts in her community after American hostages are held in Iran.