« مريم برای ایرانی ها يا آمريکايي ها؟ | Main | اين ديگر غلو شده است...بی بی سی جان »

زنان در ميدان هفت تير

روز دوشنبه ساعت پنج عصر به مدت يک ساعت زنان زيادی هستند که می خواهند خاطره جلوی دانشگاه سال قبل را تکرار کنند.

logo-22khordad.jpg

دوشنبه شايد روزی باشد که زن های عابر زيادتری در ميدان هفت تير به اين فکرکنند که حق دارند به ناحقی های جنسی شان اعتراض کنند. اين تجمع اگر از نظر خيلی ها هيچ نداشته باشد حداقل در حد ايجاد يک سوال برای خيلی از عابران مفيد است.