« زنانی که باید پاک بمانند | Main | مانوئل کاستلز و جواب های منصفانه اش ... »

ماجراهای فیروزه ایرانی در آمریکا

فیروزه جزایری دوما از آن آدم هایی است که نوشتن برایش به سادگی  حرف زدن است. کافی است فقط بخش اول  کتابش"عطر سنبل،عطر کاج " را بخوانید  تا مشتری کلامش شوید. 

طنزش از نوع آمریکایی است.نگاهش به ماجرا ها از بالاست و با عدالت فراوان همانقدر که حماقت ها و ناشی گری های ایرانی ها را می بیند ، نوع غربی اش را هم تحلیل می کند.  طنز غیرمستقیمش واقعا جذاب است  ؛ حرف ها و کنایه ها را نمی جود تا توی دهانمان بگذارد. او می داند چطور با یک جمله چند پهلو  مخاطبش را در سکوت مطلق به قهقهه وادار کند.

به نظرم کتابش را بخرید و  هر وقت نیاز به چیزی داشتید که بی دغدغه بخنداندتان، یک فصل اش را بخوانید.  او بخش زیادی از موفقیتش را مدیون ترجمه ای است که ظرافت طنزش را حفظ کرده.