« مد ريتم جديد | Main | تصويرسال‌ ؛ اتفاقي‌ شيرين‌ درفضاي‌ تلخ‌ عكاسي‌ »

Finalmente

جمعه بايد قبول شوم... برنامه 4 ساله آينده زندگی ام به اين امتحان بستگی دارد !