« الو ... ژوليت بينوش هستم... | Main | Finalmente »

مد ريتم جديد

موسيقی اش بوی اکس می دهد...صدايش مريض و ناهمگون حتی شيشه اتاق را می خراشد... نمی فهمم اين ارادت عميق همسايه و راننده های پشت چراغ قرمز که هم صدا با جانشين جديد مريم دی جی ، می خوانند: حالم بده ... حالا سوت عابران هم شده ريتم بيمار بنيامين نامی که بهترين وسيله برای نابودی آرامش آدم است...