« آزاد شد | Main | 1385 »

مرخصی يا آزادی گنجی، وقتی رسانه ها درخوابند !

  گمان نمی کنم حتی به مرخصی آمدن گنجی ، در آخرين روز کاری روزنامه ها بی دليل باشد...واقعا قرار است سه روز بعد از اتمام مرخصی آزاد شود ؟ به هر حال عيد را کنار خانواده اش خواهد بود...در سکوت سيزده روزه مطبوعات ايران ! و درست زمانی احتمالا  آزاد خواهد شد که هنوز مطبوعات در نوروز به سر می برند. برنامه ريزی استادانه ای است .

فهرست

نوشته قبلی آزاد شد

نوشته بعدی 1385

صفحه اول | بایگانی