« مرخصی يا آزادی گنجی، وقتی رسانه ها درخوابند ! | Main | فقط ديه كافي نيست »

1385

رفتم سفر... جايي که فقط عکس هايش کافی است سال ها آدم را وسوسه کند .سال هاست که قرار است تابستان يا بهار را در آنجا ببينم اما فشار کار حتی اجازه فکر کردن به تعطيلات ده روزه وسط تابستان را نداده. حالا می رويم ...چند نفريم که روزهای شادی را با هم خواهيم گذراند. سال تحويل را هم آنجاييم.