« آلفرد یعقوب زاده را گروگان گرفتند | Main | مرخصی يا آزادی گنجی، وقتی رسانه ها درخوابند ! »

آزاد شد

وقتی آلفرد آزاد شد، بلاگ نگار پوکيد و نشد در تکيمل خبر قبلی اين خبر را بگذارم. گروگان گيرها بعد از چند ساعت گروگان ها را آزاد کردند درست وقتی عده ای داشتند از آب گل آلود برای خودشان ماهی می گرفتند اين اتفاق افتاد. حالا هم می گويند آزادی آلفرد نتيجه پی گيری و تلاش رفقا و همکاران ايرانی اش است!

Photo

 

Alfred Yaghobzadeh (R) and Caroline Simon of France wave after they were released by gunmen in Gaza March 15, 2006. Three remaining foreign hostages kidnapped during a wave of violence in the Gaza Strip were freed on Wednesday, Palestinian militants said. REUTERS/Suhaib Salem