« روسری سفيد ها در آفسايد جناب پناهی | Main | پشت صحنه هایی که از ویژه نامه نوروز حذف شد »

مودليانی و موتزارت

اگر بر حسب اتفاق دو فيلم مودليانی و آمادئوس را حتی با گذشت زمان زيادی از هم ببينيد ، متوجه شباهت های زيادی بين آنها می شويد. اولی مربوط به نقاش همدوره و رقيب پيکاسو( 2004)  و دومی مربوط به موزيسين همدوره و رقيب موتزارت(1984)Antonio Salieri !

در هر دو فيلم زن ها برای همراهی و پيشرفت همسران هنرمندشان اشتباه های مشابه می کنند.در هر دو با داستان وحشتناکی از رقيب کشی و نامرامی روبه رو می شويد و از هر دو فيلم می فهميد که تاريخ چقدر دروغ است ! هر دو هنرمند از تنهايي بيمار می شوندو کسی تا زنده هستند تحويلشان نمی گيرد ... مهم تر از همه از زندگی هر دو هنرمند در هر دو فيلم نتيجه می گيريد که هر چقدر انسان تر باشی و اخلاق و کار برايت مهم تر باشد از قافله عقب تری و راحت تر نابود می شوی .

The incredible story of Wolfgang Amadeus Mozart, told in flashback mode by Antonio Salieri - now confined to an insane asylum. (more) (view trailer