« Mi Piacerebbe | Main | به اين انجمن اميدواريم ... »

دانمارکی نداريم

شيرينی دانمارکی ويلا و پاسداران تابلوشان را برداشته اند. درواقع تابلوشان به زور برداشته شده. صاحب دانمارکی می گفت:همان روزها بود که يک بسيجی با قيافه ای خشمگين موتورش را جلوی مغازه روشن گذاشت و آمد داخل شروع کرد به داد و فرياد. همان روز تابلومان را کندند. حالا جعبه های شيرينی دانمارکی برچسب های سفيد خورده اند. کلمه دانمارکی هر جايي که باشد ؛ روی قبض و فيش پرداختی يا سربرگ ... فرقی نمی کند، يک برچسب بزرگ سفيد روی آن هست که از زيرش می توانيد فونت آبی دانمارکی را ببينيد. صاحب قنادی می گويد: هيچکدام از اين کار ها را از ما نخواستند ولی راستش ...می دانيم جايي زندگی می کنيم که يک موتورسوار با قيافه ای نورانی می تواند ، نان همه کارگران مغازه را آجر کند...