« دلمان برای بدنمان تنگ می شود؟ | Main | دانمارکی نداريم »

Mi Piacerebbe

از آن موقع هايي است که دلم می خواهد بمانم خانه و فقط بخوانم..بخوانم... حتی قواعد و گرامر ...حتی کلمه... فقط بخوانم... جای رمان و تاريخ و مجله و ... که محفوظ است...