« فيلم عروسي مختلط 1000 تومان | Main | مثبت فکر کنيم... کوروش بخواب که ما بيداريم ... »

مرگ بر آمريکا!

بوش در سخنرانی خود خطاب به مردم ايران گفت: "ما به خواست شما در تصميم گيری برای آينده خود و دستيابی به آزادی احترام می گذاريم و ملت آمريکا اميدوار است که روزی صميمی ترين دوست ايرانی آزاد و دمکراتيک باشد."