« ايرانی ام ! | Main | March of the Penguins »

نمايشگاه

نمايشگاه نقاشی اديسه لطفی از 7 تا 12 بهمن ماه در نگارخانه شبنم برگزار می شود. کارهای آبرنگ او را می توانيد در اين نمايشگاه (در برج های ASP ) ببينيد.

فهرست

نوشته قبلی ايرانی ام !

نوشته بعدی March of the Penguins

صفحه اول | بایگانی