« بوی جشنواره فيلم می آيد... | Main | نمايشگاه »

ايرانی ام !

از خواهرزاده شش ساله ام می پرسم ، دوست داری بری خارج؟ -نه..اصلا... چون من ايرانی ام ... يعنی خارجی ها فکر می کنند که بهشون حمله می کنم ، تازه چون ايرانی ام ، خودشون زودتر بهم حمله می کنن و دستگيرم می کنن !