« آدم هايي با خودخواهی کودکانه | Main | بوی جشنواره فيلم می آيد... »

لباس های قديمی زنان

اما فکر می کنم ديدن اين لباس ها بيشتر روی تن زنان ، لذت دارد! اميدوارم که لباس های پرقدمت را تن مانکن های پلاستيکی نکنند و به خورد ملت ندهند...