« راه حل های ونه گوت | Main | لباس های قديمی زنان »

آدم هايي با خودخواهی کودکانه

حالتون به هم نمی خوره اگه آدم ها رو يه دفعه با خود واقعی شون ببينين؟ ممکنه سال ها و روزهای زيادی عادت کرده باشين که آدمی را با چيزهای ديگه ای که به او چسبيده ، ديده باشين اما فقط وقتی يک نفر تصادفا تبديل به بچه ای لجباز می شه که با خودخواهی زياد ، حماقتش زيادتر می شه، چه می کنين؟ اصلا چطور می شه برای آدمی اين چنين خدا ، توضيح داد که کی هستی و چه می کنی؟