« چطور می توانيم درست کار کنيم؟ | Main | آدم هايي با خودخواهی کودکانه »

راه حل های ونه گوت

- " اگر می خواهيد والدينتان را برنجانيد و جراتش را هم نداريد که همجنس باز شويد، سراغ هنر برويد ."

حالی دارد اين جمله های غريب و شيرين کورت ونه گوت در زمان لرزه ! 

 - اين مصاحبه لری کينگ را با همولايتی ما ! بخوانيد...

- فکر کنم بايد از شرمين نادری بپرسم که تعبير خواب نشستن کبوتر ها با آرامش تمام روی دست و سر و شانه آدم چه می شود؟ بعد هم دوباره خواب بچه پنگوين ديدن ! ( شايد هم تعبير مستند رژه پنگوين هايي باشد که چند وقت پيش مهمان مولتی ويژن بوديم! )