« بم و ... | Main | مرگ زلزله ای ... »

بزرگداشت مسولان ، نه قربانيان

امروز خانه عکاسان برای بزرگداشت قربانيان عکاس فاجعه هواپيما بزرگداشتی برگزار کرد .اگر مجبور بوديد خبر آن را کار کنيد ، مجبور بوديد حرص هم بخوريد !

Isna

مراسمی که قرار است در آن به خانواده های قربانيان و حضار رسيدگی شود،تبديل می شود به محل حال دادن به آقايان مديران خبرگزاری های مختلفی که حتی حرف زدن معمولی بلد نيستند. آقايانی که هر حرفشان به عنوان دلگرمی خانواده ها به خاطرات جبهه و حضور خودشان در جنگ برمی گشت . خادم المله ايرنا می گفت که خبرنگار کاری ندارد و سختی نمی کشد و مشکلات به عکاسی برمی گردد که ابوالفضل و سيد الشهدای عرصه های خبری است ... فضائلی فارس می گفت مسير قربانيان مسير خدايي بوده و به همين دليل از تشيع جنازه ها هم اين همه استقبال شده چون به سفر تفريحی نمی رفتند ، در ضمن بايد از اين حادثه درس بگيريم که دنيا بی اعتبار است... مدير روابط عمومی ارتش می گفت حالا که ميکروفن را دست آخوند داده اند حرف هايش را تحمل کنند و وقت بدهند تا بگويد که خداوند فقط گل هايش را جدا کرده که به اين سفر بروند ؛ چراکه آنها می دانستند اين سفر آخرشان بوده و حتی سفر را از دست هم قاپ می زدند  !  معاون مطبوعاتی هم در يک حرکت غيرقابل پيش بينی ادعا کرد که ما با خانواده های قربانيان(بخوانيد شهدا) همدرد نيستيم... چرا که دردشان را نمی فهميم...

بين اين همه کلام بی معنی ، ادعا و خودنمايي کسی فکر نمی کرد که کليپ کوتاه از انفجار هواپيما چه آتشی به دل مادر برادران و قريب يا ...  زد و تصوير بزرگ آنها روی سن چطور آه و ناله همسران و فرزندانشان را درآورد. نمی دانم حرف های دختر کاظم نژاد وقتی داد می زد که چرا از بين شما کسی  جلوی پدرم را نگرفت يا به جای او نرفت ... برای آنها معنی داشت يا نه... نفهميدم که آنها از حرکت نمادين عکاسان برای زمين گذاشتن دوربين هايشان چيزی درک کردند!( هر چند که اين حرکت بيش از حد نمايشی بود و بيش از دو دقيقه هم طول نکشيد ...شايد بهتر بود به شکل درستی در يک روز و ماجرای خبری اتفاق می افتاد و عکاسان چشم از يک سوژه کاملا اساسی می پوشاندند تا روی هم تلنبار کردن دوربين ها گوشه سن...)

به نظر نمی رسد که  موضوع را آنقدر درک کرده باشند، که بدانند بزرگداشت يعنی خلاصه حرف زدن و راه دادن به خانواده ها تا حرف شان را بزنند...آنقدر که با عکس و نامشان به دل داغداران آتش نزنند... به جای تعارف و نوشابه باز کردن برای هم به عمق ماجرايي فکر کنند که برايش وقت گذاشته اند...

گزارش کامل در سرمايه ...

فهرست

نوشته قبلی بم و ...

نوشته بعدی مرگ زلزله ای ...

صفحه اول | بایگانی