« خاتمي شكلاتي دوست داشتني ! | Main | بم و ... »

يک نفر مرا خلاص کند !

فتس والتر پيانيست آفريقايي – آمريکايي مشهور سبک جاز ، هميشه وقتی خيلی خوب پيانو می زد و اجرای درخشانی داشت ، يک جمله را در ميان جمعيتی که با جان و دل تشويقش می کردند، فرياد می زد: " لطفا حالا که سرخوشم يک نفر با تير مرا بزند ." ديشب که فهميدم ايتاليا را قبول شده ام ، حس واقعی فتس را با همه وجود لمس کردم!