« بايد می ديديد ... هيچ کسی باقی نماند ... | Main | عزاداری در انجمن صنفی مطبوعات »

من هم هستم ...

هر چند به نتايج تحصن اعتقادی ندارم..هر چند می دانم که انجمن صنفی ما هم فقط در شرايط جوزدگی تکانی می خورد، بيانيه ای می دهد و بعد دوباره روزمرگی را از سر می گيرد..هر چند اين ماجرا فقط مال ما نيست ..خانواده های ديگری هم در اين غم شريک اند که فرزنداشان فقط ساکن آن بلوک لعنتی بوده ، ولی با تو موافقم پرستو... با پيشنهاد اعتراض آميزت... با تحصنی که گفتی... و مطمئنم اين تعطيلی ناگهانی دو روزه بهانه ای است برای جلوگيری از چنين مواضعی ...برای اينکه آرام شويم و سه روز ديگر مثل گذشته کار و زندگی سرمان را گرم کند.

 من هم هستم چون اعتراض دارم به حقوق پايمال شده بچه های آماتور يا دم دستی که عضو انجمن هم محسوب نمی شوند ولی بايد فکری برايشان کرد...