« موسيقی و نمايش برای ايدز | Main | اصلاحاتی ها دست به کار شده اند »

درد بی شجر...

photo by:Satyar

خوش به حال آقايان و خانم هايي که بليت شجريان در دستهايشان هست و امشب را هم حال کردند... خوش به حالتان که رو دست نخورديد..خوش به حالتان که به اميد تلاش کسی ننشستيد که برايتان بليت بی دردسر بگيرد...خوش به حالتان که قاچاقی هم بليت گيرتان آمد...

عکس های شانسی ساتيار هم که داغ دل آدم را تازه می کند...