« عکس هايمان تکرار می شود و تکرار | Main | درد بی شجر... »

موسيقی و نمايش برای ايدز

فردا ساعت يک ظهر يا بعد از ظهر ... عده زيادی از کسانی که در زمينه ايدز فعاليت کرده اند يا برای مبارزه با آن تلاش می کنند، مقابل تاتر شهر جمع می شوند.مجوز هم دارند.می خواهند سخنرانی کنند و نمايش خيابانی بدهند و خيلی از موارد را گوشزد کنند. من جزو گروه اول نيستم ولی هر وقت توانستم در اين مورد تلاش کردم..هر چند که مصاحبه و گزارش های رک و پوست کنده ام در اين زمينه کاملا قصابی شده اند ! با اين حال می روم پارک دانشجو...جايي که شايد تا حدی منبع همين مساله هم باشد ! اگر می توانيد کاری در اين زمينه بکنيد يا برنامه خاصی به ذهنتان می رسد به بچه های فعال در اين زمينه اطلاع دهيد. فکر کنم کاوه مشکات اولين نفری باشد که آن جلو ها با يک Badge و آرم مخصوص نشسته تا جمعيت زياد تر شوند! در ضمن ساعت 4 باز هم به همين مناسبت ، بازی فوتسال در باشگاه آرارات هست که قبلا مصيبتش را برايتان گفته ام!