« احترام ! | Main | نيويورک در حسرت گنجينه موزه ما »

بابا ! نامزدهای بين المللی !

گفته شده که اگر ببرند، شام در خدمتمان خواهند بود!  اينجا فقط می توانيد به يک وبلاگ رای دهيد که مطمئنا با وجود بررسی های به عمل آمده از ميان بقيه وبلاگ های فارسی به هنوز رای می دهم! انتخاب سختی است از بين بقيه دوستان که کارشان را به همان نسبت خوب انجام می دهند.

ولی اينجا...در ميان خبرنگاران بدون مرز مطمئنا پرستو را که الان آن سوی آب ها به سر می برد انتخاب می کنم ...در ضمن ديگر لب به غذاهای آرارات نخواهم زد!