« کثافت های پولدار ! | Main | بابا ! نامزدهای بين المللی ! »

احترام !

فکر نمی کنم بابت کارش پولی بگيرد.فکر می کنم بيشتر به خاطر عشق به روزنامه نگاری و همکارانش می آيد و می نشيند در آن اتاق کوچک و کارهای بيمه و طرح ترافيک را انجام می دهد. تصور می کنم انجمن صنفی روزنامه نگاران با وجود هجوم رعب آور تيم های جوان همچنان بايد هوای اين قديمی ها را داشته باشد.با اين حال برخوردی که آن روز در انجمن ديدم کمی تکانم داد و باز هم مطمئن شدم ، دوره احترام به نسل قبل و حتی باتجربه های روزگارمان گذشته... وقتی يک نفر می آيد و همه اين لطف ها را وظيفه آن مرد می داند و معتقد است از تشکر خبری نيست تا زمانی که کار تمام شود ، يعنی احترامی وجود ندارد، حتی اگر آن آدم آقای صميمی باشد با بيش از 30 سال سابقه کار مطبوعاتی که لحظه ای لبخند را فراموش نمی کند... حتی در اوج کار در آن اتاق پرازدحام و ...