« اين امتحان لعنتی امانم رو بريده | Main | برای مردان بهشت را می سازيم؟ »

بعد از ساعت 6 ؛ قورمه سبزی پزون

آقايانی که از زن فقط و فقط انتظار مادری،خواهری و همسری را دارند آنهم به نحو احسن،  سا ل هاست همين اطراف زندگی می کردند ، با اين تفاوت که در اين چندسال اگر حرفی از عقايدشان می زدند ما يا مستقيم می زديم زير خنده يا با ايما و اشاره و کنترل حسمان موضوع را عوض می کرديم.آخر موضوع آنقدر مسخره بود که حتی حوصله  و وقت نمی گذاشتيم طرف را توجيه! کنيم .

حالا اما... دور دور آنهايي است که عاشق کانون گرم خانواده اند و از فريب و حيلت زن بعد از غروب آفتاب می ترسند و حضور يک زن و مرد را در يک اتاق حرام می دانند ، به راحتی حکم می دهند که با رفتن خورشيد زن ها هم بايد بروند سرآش و کاسه و شوهرداری شان. 

 راستی ...يک نفر هم گفته بود ورزشکاران زن از سفرها و مسابقاتی که مدت زيادی طول می کشد و آنها را از همسرانشان جدا می کند،پرهيز کنند ...يعنی کاری کنند که از لحاظ شرعی برای شوهران پرهيزکار و محتاج به حضور شبانه همسرشان، مشکلی پيش نيايد...حالا يکی بيايد بگويد اين راه حل ها برای کمک به مردان است يا زنان؟