« به سوژه نزديك نمى شويد | Main | بعد از ساعت 6 ؛ قورمه سبزی پزون »

اين امتحان لعنتی امانم رو بريده

مغز نمونده ...تعطيلی... فقط کلمه و اصطلاح ..گرامر و ... همه اينها مغزم رو تا 23 مهر تبديل به پنج راهی کرده که هر نو تريلی و ماشين سبک و سنگين از روش رد می شن و دستشون رو از روی بوق برنمی دارن! هوا و بوی مزخرف روزهای کنکور ...8 سال پيش ... حالم رو به هم می زنه..با همه دلشوره ها و اضطراب ها و زشت شدن چهره زندگی که دنبالش می ياد.