« بعد از ساعت 6 ؛ قورمه سبزی پزون | Main | Un annuncio »

برای مردان بهشت را می سازيم؟

راديو : آقای مسنی که از نحوه حرف زدنش به نظر می رسد روحانی ! باشد در برنامه خانه و خانواده : روزی زنی در شرف ازدواج پيش پيغمبرمی رود و از او توصيه می خواهد .پيغمبر هم جواب می دهد که من به تو نصيحت می کنم سه کار را انجام بده.اگر می توانی از پس اين کارها در زمان تاهل برآيي ، برو جلو . 1- بايد تمکين کنی.در همه شرايط.تمکين يعنی اينکه به هيچکدام از خواسته های مردت به خصوص تمايل جنسی او نه نگويي .حتی اگر خودت نخواهی...درهر وضعيتی بايد او را راضی نگه داری. 2- نگهدارنده مال و دارايي همسرت باشی و دست از ولخرجی و خواسته های واهی برداری و به افزايش و بهتر شدن وضعيت مالی همسرت کمک کنی. 3- شبی نباشد که شوهرت از تو راضی نباشد.اگر او از دستت دلخور باشد و شبی بگذرد تو گناه کرده ای.هميشه بايد از او دلجويي کنی . زن بايد گذشت کند و اجازه ندهد همسرش طعم دلخوری را بچشد. زن می پرسد:اگر حق با من باشد و من از او دلخور باشم چطور؟ پيغمبر می گويد:چه حق با تو باشد ،چه نه ،اين وظيفه زن است که به خاطر حس گذشت عميقی که خداوند در وجودش نهاده، از حق خود بگذرد تا شوهرش راضی باشد. زن اينجا ديگر شاکی می شود و در حاليکه قاط زده می گويد از پس آن دو مورد به هر حال برمی آيم.يعنی تلاشم را می کنم ولی اين مورد سوم را نمی توانم بپذيرم.چرا وقتی من محق هستم باز هم بايد با ندامت بروم عذرخواهی. پيغمبر هم می گويد پس اگر نمی توانی حتی يکی از اين سه مورد را انجام دهی،ازدواج نکن ! تلويزيون: يکی از همين برنامه های معطر افطار که مجريانش با القای حس روحانيت! مقابل دوربين افطار می کنند: امام صادق به مسلمانان توصيه کرده که اگر می خواهی بهشت را در همين دنيا تجربه کني ، زن خوب بگير ...