« آخر فصل ! | Main | آنها حرفه اي اند »

بهانه شرعی

هيچ چيز برنامه ريزی شده نبود.فقط يک انرژی کنترل شده در جوانان بعد از مراسم رژه برای همراهی با موسيقی تند" ای ايران" رها شد و بچه ها شروع به بالا و پايين پريدن و کف زدن کردند. همه چيز پشت مه مصنوعی و بعد هم خاموشی مطلق زمين تنيس پنهان شد ولی همين کافی بود تا در کل بهانه ای به خاطر يک حرکت زنانه (همه بخش های مسابقات ) دست خيلی ها بيايد .

photo by: Amir kholoosi 

فهرست