« تسليت | Main | آخر فصل ! »

اميدي هست ؟

امروز آخرين روز بازي هاست. در اين روزها كلي خبرنگار از ايتاليا. روسيه .. فرانسه .. آلمان ... ايتاليا و ... به ايران آمده اند تا ورزش زنان را از نزديك ببينند. آنها مي خواهند گزارش هاي مفصلي از محدوديت ها و مسائل ورزش زنان مسلمان تهيه كنند. جياني مرلو رئيس انجمن ورزشي نويسان جهان همراه با 10 خبرنگار زن از روزنامه هاي تاپ ايتاليا با اين شعار آمده اند: حمايتتان مي كنيم ! حتي رئيس كميته المپيك بازي هاي زمستاني تورينو 2006 هم با تمام شور و اشتياق از تغييرات آينده در ورزش زنان و حضور بين المللي زنان مسلمان در مجامع ورزشي بين المللي حرف مي زند. نمي دانم بايد از اين ماجرا خوشحال بود يا نه ! ما زنان ايران آنقدر ترحم برانگيزيم كه نياز به كمك اين همه آدم داريم؟ ...

فهرست

نوشته قبلی تسليت

نوشته بعدی آخر فصل !

صفحه اول | بایگانی