« يقه کی را بگيريم؟ | Main | اميدي هست ؟ »

تسليت

حميد عزيز...اصلا نمی دانم چه بگويم برای تسلا... کاش کمکی از دستم برمی آمد برای آرامشت...