« زنان قهرمان در هتل آزادی و لاله | Main | تسليت »

يقه کی را بگيريم؟

همه تلاش مان را کرديم.حتی فائزه هاشمی هم ...خودم ديدم که به چند جا نامه نوشت و خواست که اجازه عکاسی و فيلمبرداری از بازی ها را بدهند ..حتی به شکل نمايشی... حالا که خيلی جاها موافقت کردند ، مديران حراست هر بخش اجازه نمی دهند. ديروز اما.. حتی مدير حراست هم اجازه داد ولی نگهبان دم در نه!