« آمدی محبوب قلب ها؟ !! | Main | Gustav Klimt »

تعرض وحشيانه به زندگی و مرگ

آدم قصد مردن داشته باشد ،چنين پسر برومندی هم داشته باشد ... چه راحت خواهد رفت؟ پسر با همه تنفرش از پدر ،همه کار برای او کرد تا در آخرين روزهای زندگی نه در بيمارستان بميرد و نه تنها . پدر غرق در پول پسر ..هروئين و  در کنار همه معشوقه های قديمی در يک ويلای تروتميز حتی نوع مردنش را هم خودش تعيين کرد..عجب پسر درستی...

ببينيد اين فيلم را چيزهای خوبی برای يادگرفتن لحظه های زندگی دارد. The Barbarian Invasions