« تعرض وحشيانه به زندگی و مرگ | Main | What I hate about cable TV journalism »

Gustav Klimt

يک نفر اسم اين آقای گوستاو کلايمت (کليمت) را چيزی در حد گليم تلفظ می کرد. اين نقاشی را با اجازه استاد تقديم می کنم به همان آدم تا 20 بار نامش را تکرار کند و نقاشی هايش را حفظ کند.

اين آقا يکی از نقاشانی بود که با رويکرد نسبتا شرقی بيشترين سوژه هايش را زنان تشکيل می دادند ؛مرگ،عشق،زيبايي،سادگی و حتی داستان های پيچيده را او با قيافه و حرکات زنان نقاشی می کرد.