« آمريکا ضعيفه! شيرفهم؟ | Main | تعرض وحشيانه به زندگی و مرگ »

آمدی محبوب قلب ها؟ !!

بالاخره موفق شدی آقای قاليباف خوش تيپ!! چه فرقی می کند ؟احمدی نژاد قبلی باشی يا بعدی ؟ فعلا پست را غنيمت است و عزت و صدالبته تيريپ قهوه ای با کت و شلوار 150 چوب . شايد خودت ندانی ولی مردم ديگر حوصله داداش سيا و و داود خطر و بالعکس را توی 20 منطقه شهرداری ندارند.مردم خيلی چيزهای ساده تری می خواهند.ساده تر از خط اتوی شلواری که با فريم نازک عينک هماهنگ شود. ساده... چيزی که بوی فريب و دزدی و باندبازی و تراکم و آسفالت هزارباره و دوربرگردان و ... ندهد... چيزی در حد همين مردم عاشق ساده زيستی ... بزن فوروارد تا ببينيم چی توی چنته داری غير از عکس های خندان و نگاه های معصوم و دست های لرزان ؟