« خبری از نشانه های زير نور ماه نيست ! | Main | آمدی محبوب قلب ها؟ !! »

آمريکا ضعيفه! شيرفهم؟

اين تلويزيونی های عزيز ، حسابی دارن روی ماجرای کاترينا مانور منفعت طلبانه می دن. گزارش ها ، تحليل ها و ميزگردهاشون رو ديدين؟ اينکه آمريکا در مقابل يک حادثه طبيعی چقدر کم آورده و به خاطر نژادپرستی کاخ سفيدی ها اين همه سياه پوست و فقير از بين رفته ان و باقی مانده ها بيچاره شده ان. اين آقايون تحليل می کنن که ابرقدرت و کله گنده دنيا از پس طوفان که برنيومده هيچ، آمار و اطلاعات غلط  هم منتشر می کنه و مسوولان به مردم اجازه نمی دن حقيقت رو بفهمن. اونا اصرار دارن که عمدا هيچ کمکی به آسيب ديده ها نمی شه يا خيلی کند در اين زمينه اقدام می شه و مردم گرسنه،بيمار و عصبی ان .اينکه هر روز به تعداد خودکشی های آسيب ديده های کاترينا اضافه می شه.... و .... از همه جالب تر آقاي مولاناي عزيزي است كه همه زندگي و تجارت و مقامش را مديون آمريكاست ولي هميشه بدگويي اين قاره رو مي كنه. حالا هم دوباره بهترين شرايط براي ابراز علم و كوباندن آمريكايي ها براي پروفسور پيدا شده كه در كنار زندگي مرفهانه و با بهترين امكانات براي خود و خانواده اش از آنها مي گويد .

It's time for President Bush to fire someone.I dislike this man but let's be honest about our broadcasting's tricks. Click image to expand.

کاری به راست و دروغ و غلو حرف های تلويزيونی های محبوبمان ندارم. مساله من اينه که چطور همه اين چيزهايي که خود همين دوستان در مورد زلزله بم و سيل های مختلف گلستان و ... پياده کردن ، هيچ بازخوردی نداشت.چطور ما هر روز با آمار غلط و اشتباه مرگ و مجروحان بم مواجه می شديم يا کمک ها به راحتی از جاده ها غيب می شد ...چطور اين همه خودکشی ،دزدی و تجاوز بين خرابه های بم بود و رسيدگی ها کند انجام می شد ...چطور اين همه بی توجهی به آسيب ديدگان همچنان ادامه داره و ... ولی هيچکدوم از اينها جايي منعکس نمی شه؟

فکر کنم اين قدرت رسانه ها در تخريب باشه يا چيزی به اسم جريان سازی خبری که تلويزيون ما در مورد آمريکا و چند کشور ديگه به راحتی از پسش برمی ياد !