« Save Your Life | Main | آمريکا ضعيفه! شيرفهم؟ »

خبری از نشانه های زير نور ماه نيست !

دقت کرده ايد "خيلی دور،خيلی نزديک" فيلمی است که در کنار شعار ها و معنويات خيلی نخ نما شده ،برای مدح و ستايش بنز ساخته شده؟ می دانيد چقدر سوتی می توان از اين فيلم ستايش شده در جشنواره فجر و ... گرفت؟ چند اشکال کارگردانی و حتی منشی صحنه ای؟ کمی سخت نيست که شايعه حضورآن را در مراسم اسکار بشنويد... کارگردانی با اين فيلم؟