« يک شوخی کوئنی ! | Main | خبری از نشانه های زير نور ماه نيست ! »

Save Your Life

 اگر به سلامتی خودتان زيادی اهميت می دهيد و از همه مهم تر سلامت قلب و روش های جديد مراقبت از آن برايتان مهم است حتما کاور استوری اين شماره تايم را بخوانيد.