« اين حرف ها، ادا نيست ... | Main | يک شوخی کوئنی ! »

فرزندان قرن

ژوليت بينوش آنقدر توانايي دارد که بقبولاند يک نويسنده رنجيده از دنيای مردان در روزگار قديم پاريس است.آنقدر که شايد ناراحتتان کند مرد هنرمند و نويسنده ديگری کنارش قرار بگيرد و مثل محمدرضا فروتن به شکل روانی عاشقش باشد . مرد بوالهوس و مشمئز کننده ای که به آن زن الهام می دهد تا بنويسد ولی شما را رنج می دهد.

فيلم CHILDREN OF THE CENTURY  نشان می دهد که زنان از همان زمانها چطور زير ظلم و يوغ مردان حتی حق نداشتند از مسائل طبيعی ،جنسی و کمی آن طرف تر از حدود تعيين شده خود بنويسند يا بگويند.