« سرزمين لعنتی من با بی خيالی ها | Main | كركره ها را بكشيد ! »

شايد آخرين جشن باشد !

امشب خيلی چيزها با پارسال فرق کرده بود؛ غير از دو برابر شدن جمعيت ...غير از آدم های رنگارنگ... به جز فيلم زيبای "In the middle of moment" ،جدا از سوز دودوک گاسپاريان و فيلم درست و حسابی ساسان از کل جشنواره ، ...يک چيزهاي وجود داشت که خيلی با گذشته فرق می کرد. سومين جشنواره تصوير هنرمند، امشب بعد از بستنی و ساندويچ هايدا تمام شد. بعد از يک دور کامل و بی دغدغه در نمايشگاه..بعد از ديدن دوستانی که معمولا سالی يک بار به دليل چنين مراسمی دور هم جمع می شوند و بعد از حرف های غمگين غريب پور از آينده نامعلوم خانه هنرمندان... همه چيز تمام شد. و من مدام فکر می کردم چيزی اين وسط ها هست که با سال قبل فرق می کند... هنوز نفهميدم اما...